Versions Packages Information History Badges Report

Packages for shishi

43 package(s) known

shishi

1.0.1 (1.0.1-1)

shishi

1.0.0 (1.0.0-1)

shishi

1.0.0 (1.0.0-2)

mingw-w64-shishi-git

r3586.5d0b4802 (r3586.5d0b4802-1)

shishi

1.0.3 (1.0.3-2)
Deepin
main

shishi

1.0.2 (1.0.2-6.2)
Devuan 3.0
beowulf/main

shishi

1.0.2 (1.0.2-6.2)
Devuan 4.0
chimaera/main

shishi

1.0.2 (1.0.2-10)
Devuan Unstable
unstable/main

shishi

1.0.3 (1.0.3-1)

shishi

1.0.3

shishi

1.0.3 (1.0.3-1)

mingw-w64-i686-shishi-git

r3591.ffe64562 (r3591.ffe64562-2)

mingw-w64-x86_64-shishi-git

r3591.ffe64562 (r3591.ffe64562-2)

shishi

1.0.2

shishi

1.0.2

shishi

1.0.2

shishi

1.0.2

shishi

1.0.2

shishi

1.0.3

shishi

1.0.2 (1.0.2-10)
Parrot
parrot-updates/main

shishi

1.0.2 (1.0.2-10)
Parrot
parrot/main

shishi

1.0.2 (1.0.2-10)

shishi

1.0.2 (1.0.2-6.2)

shishi

1.0.3 (1.0.3-1)

shishi

1.0.2 (1.0.2-10)

shishi

1.0.3 (1.0.3-1)

shishi

1.0.3 (1.0.3-1)
Trisquel 10.0
nabia/main

shishi

1.0.2 (1.0.2-7)
Trisquel 11.0
aramo/main

shishi

1.0.2 (1.0.2-11)
Ubuntu 16.04
xenial/universe

shishi

1.0.2 (1.0.2-6build1)

shishi

1.0.3