Versions Packages Information History Badges Report

Packages for zopfli

zopfli

1.0.1 (1.0.1-1)

zopfli

1.0.2 (1.0.2-alt2)

zopfli

1.0.2
Arch
community

zopfli

1.0.2 (1.0.2-2)

libzopfli-git

1.0.1.r19.g16e0741 (1.0.1.r19.g16e0741-1)

libzopflipng-git

1.0.1.r19.g16e0741 (1.0.1.r19.g16e0741-1)

zopfli-git

1.0.1.r19.g16e0741 (1.0.1.r19.g16e0741-1)

zopflipng-git

1.0.1.r19.g16e0741 (1.0.1.r19.g16e0741-1)
Debian Oldstable
oldstable/main

zopfli

1.0.0 (1.0.0-1)
Debian Stable
stable/main

zopfli

1.0.1git160119 (1.0.1+git160119-1)
Debian Testing
testing/main

zopfli

1.0.2 (1.0.2-1)
Deepin
main

zopfli

1.0.2 (1.0.2-1)
Devuan Oldstable
oldstable/main

zopfli

1.0.0 (1.0.0-1)
Devuan Stable
stable/main

zopfli

1.0.1git160119 (1.0.1+git160119-1)
Devuan Testing
testing/main

zopfli

1.0.2 (1.0.2-1)
Devuan Unstable
unstable/main

zopfli

1.0.2 (1.0.2-1)

zopfli

1.0.2

zopfli

1.0.1 (1.0.1-1.el7)
Fedora 26
release

zopfli

1.0.1 (1.0.1-3.fc26)
Fedora 27
release

zopfli

1.0.1 (1.0.1-5.fc27)
Fedora 28
release

zopfli

1.0.1 (1.0.1-6.fc28)
Fedora 29
release

zopfli

1.0.1 (1.0.1-7.fc29)

zopfli

1.0.1 (1.0.1-7.fc29)

zopfli

1.0.2
Funtoo
nokit

zopfli

1.0.2
Funtoo
nokit

zopfli

1.0.1 (1.0.1-r2)
Funtoo
nokit

zopfli

1.0.0_p20140705

zopfli

1.0.2

zopfli

1.0.1 (1.0.1-r2)

zopfli

1.0.0_p20140705

zopfli

1.0.2

zopfli

1.0.2

zopfli

1.0.2 (1.0.2-1)

zopfli

1.0.2

zopfli

1.0.2
Mageia 6
core/release

zopfli

1.0.1 (1.0.1-2.mga6)
Mageia Cauldron
core/release

zopfli

1.0.2 (1.0.2-2.mga7)
Manjaro Stable
community

zopfli

1.0.2 (1.0.2-2)
Manjaro Testing
community

zopfli

1.0.2 (1.0.2-2)

zopfli

1.0.2 (1.0.2-2)

zopfli

1.0.2

zopfli

1.0.2

zopfli

1.0.2

zopfli

1.0.2

zopfli

1.0.1 (1.0.1+git.20160511-8.2)

zopfli

1.0.1 (1.0.1+git.20170707-lp150.4.1)

zopfli

1.0.1 (1.0.1+git.20170707-4.2)
Parabola
community

zopfli

1.0.2 (1.0.2-2)
Pardus
main

zopfli

1.0.1git160119 (1.0.1+git160119-1)
Parrot
main

zopfli

1.0.2 (1.0.2-1)

zopfli

1.0.1

zopfli

1.0.1 (1.0.1-1)

zopfli

1.0.2 (1.0.2-1)

zopfli

1.0.2 (1.0.2-1)

zopfli

1.0.0 (1.0.0-1)

zopfli

1.0.1git160119 (1.0.1+git160119-1)

zopfli

1.0.2 (1.0.2-1)

zopfli

1.0.0

zopfli

1.0.2

zopfli

1.0.2

libzopfli

1.0.2
Trisquel 7.0
belenos/main

zopfli

1.0.0 (1.0.0-1)
Trisquel 8.0
flidas/main

zopfli

1.0.1git160119 (1.0.1+git160119-1)
Ubuntu 14.04
trusty/universe

zopfli

1.0.0 (1.0.0-1)
Ubuntu 16.04
xenial/universe

zopfli

1.0.1git160119 (1.0.1+git160119-1)
Ubuntu 17.10
artful/universe

zopfli

1.0.1git160527 (1.0.1+git160527-1)
Ubuntu 18.04
bionic/universe

zopfli

1.0.1git160527 (1.0.1+git160527-1)
Ubuntu 18.10
cosmic/universe

zopfli

1.0.2 (1.0.2-1)
Ubuntu 19.04
disco/universe

zopfli

1.0.2 (1.0.2-1)

zopfli

1.0.1