Versions Packages Information History Related Badges Report

Versions for plib

Repository Package name Version Category Maintainer(s)
Alpine Linux Edge
testing
plib 1.8.5 - fallback-mnt-alpine_edge@repology
ALT Sisyphus plib 1.8.5 Development/C++ mike@altlinux.org
AOSC plib 1.8.5 libs jeffbai@aosc.xyz
Arch
community
plib 1.8.5 - pupykin.s+arch@gmail.com
CRUX 3.2
contrib
plib 1.8.5 - fallback-mnt-crux_32@repology
CRUX 3.3
contrib
plib 1.8.5 - fallback-mnt-crux_33@repology
Debian Oldstable
oldstable/main
plib 1.8.5 libs packages@qa.debian.org
Debian Stable
stable/main
plib 1.8.5 libs packages@qa.debian.org
Debian Testing
testing/main
plib 1.8.5 libs packages@qa.debian.org
Debian Unstable
main
plib 1.8.5 libs packages@qa.debian.org
Deepin
main
plib 1.8.5 libs packages@qa.debian.org
Devuan Oldstable
oldstable/main
plib 1.8.5 libs packages@qa.debian.org
Devuan Stable
stable/main
plib 1.8.5 libs packages@qa.debian.org
Devuan Testing
testing/main
plib 1.8.5 libs packages@qa.debian.org
Devuan Unstable
unstable/main
plib 1.8.5 libs packages@qa.debian.org
DPorts plib 1.8.5 x11-toolkits ports@freebsd.org
EPEL 7 plib 1.8.5 System Environment/Libraries fallback-mnt-epel_7@repology
Exherbo
dev/pyro
plib 1.8.5 media-libs pyromaniac@exherbo.org
Fedora 26
release
plib 1.8.5 System Environment/Libraries fallback-mnt-fedora_26@repology
Fedora 27
release
plib 1.8.5 System Environment/Libraries fallback-mnt-fedora_27@repology
Fedora 28
release
plib 1.8.5 System Environment/Libraries fallback-mnt-fedora_28@repology
Fedora Rawhide plib 1.8.5 System Environment/Libraries fallback-mnt-fedora_rawhide@repology
FreeBSD Ports plib 1.8.5 x11-toolkits ports@freebsd.org
Funtoo
media-kit
plib 1.8.5 media-libs games@gentoo.org
Gentoo plib 1.8.5 media-libs games@gentoo.org
Gentoo plib 1.8.5 media-libs games@gentoo.org
GoboLinux PLIB 1.8.5 - fallback-mnt-gobolinux@repology
HaikuPorts master plib 1.8.5 media-libs fallback-mnt-haikuports_master@repology
Hyperbola
community
plib 1.8.5 - lordheavym@gmail.com
Kali Linux Rolling
main
plib 1.8.5 libs packages@qa.debian.org
MacPorts plib 1.8.5 devel nomaintainer@macports.org
Mageia 6
core/release
plib 1.8.5 System/Libraries fallback-mnt-mageia_6@repology
Mageia Cauldron
core/release
plib 1.8.5 System/Libraries fallback-mnt-mageia_cauldron@repology
Manjaro Stable
community
plib 1.8.5 - pupykin.s+arch@gmail.com
Manjaro Testing
community
plib 1.8.5 - pupykin.s+arch@gmail.com
Manjaro Unstable
community
plib 1.8.5 - pupykin.s+arch@gmail.com
nixpkgs stable plib 1.8.5 - fallback-mnt-nix_stable@repology
nixpkgs unstable plib 1.8.5 - fallback-mnt-nix_unstable@repology
OpenBSD Ports plib 1.8.5 devel ccna.syl@gmail.com
openSUSE Games Tumbleweed plib 1.8.5 Development/Libraries/C and C++ fallback-mnt-opensuse_games_tumbleweed@repology
openSUSE Leap 42.3
main/oss
plib 1.8.5 Development/Libraries/C and C++ fallback-mnt-opensuse_leap_42_3@repology
openSUSE Leap 15.0
main/oss
plib 1.8.5 Development/Libraries/C and C++ fallback-mnt-opensuse_leap_15_0@repology
openSUSE Tumbleweed plib 1.8.5 Development/Libraries/C and C++ fallback-mnt-opensuse_tumbleweed@repology
Parabola
community
plib 1.8.5 - pupykin.s+arch@gmail.com
Pardus
main
plib 1.8.5 libs packages@qa.debian.org
Parrot
main
plib 1.8.5 libs packages@qa.debian.org
PCLinuxOS plib 1.8.5 Development/C++ fallback-mnt-pclinuxos@repology
pkgsrc current plib 1.8.5 games pkgsrc-users@netbsd.org
PLD Linux plib 1.8.5 - fallback-mnt-pld@repology
PureOS green plib 1.8.5 misc packages@qa.debian.org
PureOS landing plib 1.8.5 misc packages@qa.debian.org
Raspbian Oldstable
main
plib 1.8.5 libs packages@qa.debian.org
Raspbian Stable
main
plib 1.8.5 libs packages@qa.debian.org
Raspbian Testing
main
plib 1.8.5 libs packages@qa.debian.org
Rosa 2014.1
contrib/release
plib 1.8.5 - fallback-mnt-rosa_2014_1@repology
Rosa 2016.1
contrib/release
plib 1.8.5 - fallback-mnt-rosa_2016_1@repology
SlackBuilds plib 1.8.5 libraries edvm@rcom.com.ar
Trisquel 6.0
toutatis/main
plib 1.8.5 universe/libs bradsmith@debian.org
Trisquel 7.0
belenos/main
plib 1.8.5 universe/libs packages@qa.debian.org
Trisquel 8.0
flidas/main
plib 1.8.5 universe/libs packages@qa.debian.org
Ubuntu 12.04
precise/universe
plib 1.8.5 universe/libs bradsmith@debian.org
Ubuntu 14.04
trusty/universe
plib 1.8.5 universe/libs packages@qa.debian.org
Ubuntu 16.04
xenial/universe
plib 1.8.5 universe/libs packages@qa.debian.org
Ubuntu 17.10
artful/universe
plib 1.8.5 universe/libs packages@qa.debian.org
Ubuntu 18.04
bionic/universe
plib 1.8.5 universe/libs packages@qa.debian.org
Ubuntu 18.10
cosmic/universe
plib 1.8.5 universe/libs packages@qa.debian.org
Vcpkg plib 1.8.5 - fallback-mnt-vcpkg@repology

Absent in repositories